szkoloteka.pl
do kasy suma: 0,00 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin sklepu internetowego szkoloteka.pl

1 Sklep internetowy

 1. Sklep internetowy Szkołoteka (dalej jako „Sklep Internetowy”) znajduje się na stronie internetowej www.szkoloteka.pl 
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest spółka ASTRA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Poleczki 23, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000273624, REGON 140805867, NIP: 107 00 05 693 (dalej jako „Spółka”). 

2 Ogólne warunki zamówień

 1. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako „Klient”).
 2. Przed skorzystaniem ze Sklepu Internetowego każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Zamówienie na produkty może być składane przez Klienta przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Składanie zamówień następuje poprzez wybór produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i kliknięcie opcji „DO KOSZYKA”. Koszyk stanowi element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 5. W celu zakończenia zamówienia, po wybraniu produktów, Klient zobowiązany jest do wybrania sposobu dostawy zamówienia oraz sposobu płatności ceny.
 6. W przypadku posiadania przez Klienta bonu rabatowego na zakupy w Sklepie internetowym Klient powinien wybrać dodatkową opcję „Aktywuj” po wpisaniu w polu „Bon rabatowy” kodu rabatowego.
 7. W Sklepie Internetowym możliwe jest dokonywanie zakupów w następujących trybach:
  tryb „zwykły” - polega na zakupie towarów w drodze uprzedniej rejestracji w Sklepie internetowym. Zapłaty można dokonać przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych „płatności Shoper”, lub dokonać zamówienia i wybrać opcję za pobraniem. Podczas rejestracji Klient podaje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail.
 8.  tryb „szybki zakup” – polega na zakupie towarów bez rejestrowania się w Sklepie internetowym. Zapłaty można dokonać przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. Klient podaje następujące dane dostawy: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu.
 9. Dla "płatności Shoper" rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl).
 10. Płatności dokonywane przez "płatności Shoper" obsługują również karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 11. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt uwzględniająca ewentualnie przyznane rabaty oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.
 12. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć stworzone dla siebie w Sklepie Internetowym konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Spółki, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Panattoni Park / ASTRA S.A. Logistyczna 6   05-090 Sękocin Stary gm. Raszyn, lub na adres e-mailowy: bok@astrapolska.pl 
 13. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie (przesyłanie) przez e-mail faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta Klienta bądź podczas składania Zamówienia, za którego prawidłowe wskazanie odpowiada Klient.
 14. Formatem faktury elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
 15. Wycofanie zgody oznacza brak akceptacji Regulaminu i tym samym brak możliwości skorzystania z usług sklepu Szkołoteka.
 16. Szkołoteka wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

 3 Zamawianie produktów

 1. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia przez Klienta, serwer Sklepu Internetowego wysyła automatycznie wiadomość e-mail do Klienta w celu informacyjnym. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie zawierać informację na temat wartości zamówienia, kosztów przesyłki oraz niezbędne dane Spółki do wykonania przelewu, w przypadku wyboru sposobu płatności jako przelew.
 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji oraz zawarcie umowy sprzedaży zamówionych produktów nastąpi w momencie, gdy Klient dokona zapłaty za zamówienie za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego lub karty kredytowej w systemie płatności elektronicznych „płatności Shoper”. W przypadku gdy Klient wybrał opcję płatności za pobraniem, wysyłka zamówienia może zostać poprzedzona kontaktem telefonicznym lub mailowym zainicjowanym ze strony Spółki, w celu potwierdzenia wysyłki zamówienia.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. Datą dokonania płatności jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty najpóźniej w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu na zapłatę zamówienie zostanie anulowane.
 6. Faktura VAT wystawiona przez Spółkę, obejmująca cenę zamówienia będzie znajdowała się w paczce zawierającej zamówiony towar.

4 Czas dostawy

 1. Czas dostarczenia zamówienia do Klienta wynosi przeciętnie od 4-6 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, zgodnie z pkt 10 powyżej. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 2. Na czas dostarczenia Zamówienia wpływ ma wybór sposobu dostawy - Poczta Polska dostarcza przesyłki w terminie ok. 2-3 dni roboczych, kurier lub paczkomat zazwyczaj w ciągu 24-48.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia w przypadku podania przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu.  

 

5 Brak towaru w magazynie

 1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności z przyjęciem zamówienia do realizacji, w szczególności na skutek braku towarów w magazynach, Spółka poinformuje o tym fakcie Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej wyjaśnienie przyczyn problemów z realizacją zamówienia wraz z podaniem przybliżonej daty realizacji zamówienia (jeżeli to możliwe).
 2. W przypadku problemów z realizacją części zamówienia Spółka skontaktuje się z Klientem. Klient będzie uprawniony (wedle swojego wyboru) do anulowania swojego zamówienia w całości albo anulowania zamówienia w części, której realizacja nie jest możliwa.
 3. W przypadku jedynie przejściowych kłopotów związanych z realizacją części zamówienia, w szczególności w skutek przejściowego braku towarów w magazynie Spółka i Klient ustalą nowy termin jej realizacji. Jeżeli zaproponowany Klientowi nowy termin realizacji zamówienia będzie niezadowalający Klient będzie uprawniony do anulowania zamówienia w tej części.
 4. W przypadku anulowania całości lub części Zamówienia, jeżeli Klient dokonał uprzedniej zapłaty ceny, Spółka dokona zwrotu całej wpłaconej przez Klienta kwoty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia, w którym zamówienie lub jego część została anulowana.

 

6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Produkty objęte zamówieniem przed wysłaniem do Klienta podlegają dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Jednak w przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, ma prawo do złożenia w Sklepie Internetowym reklamacji.
 2. Reklamacja może zostać złożona w ciągu 2 lat od daty doręczenia Klientowi zamówienia, a w przypadku towarów używanych w ciągu roku od daty doręczenia Klientowi zamówienia.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Dział Obsługi Klienta: Panattoni Park / ASTRA S.A. Logistyczna 6   05-090 Sękocin Stary gm. Raszyn.
 4. W reklamacji należy obowiązkowo podać: imię i nazwisko Klienta, dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość), nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane, powód reklamacji wraz ze wskazaniem konkretnych wad, wskazanie czy ewentualny zwrot pieniędzy ma zostać dokonany przelewem, wraz z podaniem numeru konta, nr faktury lub paragonu.
 5. Do reklamacji obowiązkowo musi być dołączony produkt, który w ocenie Klienta posiada wady, jak również dowód jego zakupu (faktura vat lub paragon).
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Spółka powiadomi Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji i naprawi wadliwy produkt lub wymieni go na wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu) poinformuje o tym Klienta i zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary (wedle wyboru Klienta). W przypadku możliwości naprawy/wymiany produktu pracownik Spółki skontaktuje się Klientem w celu ustalenia terminu oraz trybu dostawy/ wymiany.
 7. W przypadku uznania przez Spółkę reklamacji za zasadną zwróci ona Klientowi udokumentowane koszty wysłania produktu wraz z reklamacją.
 8. Spółka nie będzie przyjmowała reklamacji wysłanych na inny adres niż wskazany w niniejszym Regulaminie ani wysłanych na jej koszt.
 9. Nie stanowią podstaw reklamacji różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta w Sklepie Internetowym, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 10. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem e-mail: bok@astrapolska.pl numerem telefonu 507430201 lub adresem: Panattoni Park / ASTRA S.A. Logistyczna 6   05-090 Sękocin Stary gm. Raszyn.

 

7 Gwarancja producenta i rękojmia sprzedawcy

 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.
 2. W przypadku chęci skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z gwarancji Klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie z dokumentem/kartą gwarancyjną produktu znajdującą się w jego opakowaniu.
 3. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.

 

8 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako „Konsument”) może odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić produkty objęte zamówieniem bez konieczności podawania przyczyn odstąpienia.
 2. Konsument w celu realizacji uprawnienia, o którym mowa pkt 1 powyżej, powinien w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktów objętych zamówieniem złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu otrzymanych produktów.
 3. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest jego odesłanie w stanie niezmienionym.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta znajduje się każdorazowo w przesyłce.
 5. W celu usprawnienia realizacji procedury zwrotu towaru, lub w przypadku braku w przesyłce formularza zwrotu zaleca się aby Konsument wypełnił we właściwy sposób formularz zwrotu, znajdujący się na stronie internetowej Sklepu Internetowego (wszystkie pola podkreślone i pogrubione znajdujące się na formularzu muszą zostać wypełnione).
 6. Formularz zwrotu w wersji do wydrukowania znajduje się na stronie Sklepu Internetowego  w dziale "Zwroty”.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient powinien przesłać na następujący adres Spółki: Panattoni Park / ASTRA S.A. Logistyczna 6,   05-090 Sękocin Stary gm. Raszyn lub w wiadomości e-mail na adres bok@astrapolska.pl
 8. Odstąpienie od umowy odbywa się na koszt Konsumenta. Spółka nie będzie przyjmowała korespondencji wysłanej do niej na jej koszt oraz za pobraniem.
 9. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Dział Obsługi Klienta Sklepu Internetowego skontaktuje się z Klientem w celu omówienia szczegółów zwrotu ceny zapłaconej przez
 10. Spółka gwarantuje Klientowi zwrot równowartości ceny zakupionych produktów. Środki pieniężne zostaną wysłane do Klienta w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Spółkę zwracanych przez Klienta produktów poprzez Pocztę Polską lub przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, w zależności od tego, jaką wersję wybierze Klient.

9 Rozwiązywanie sporów i prawo właściwe

 1. Konsument będący Klientem Sklepu Internetowego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Spółka i Klient niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa powinni rozwiązywać spory związane z transakcjami dokonywanymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego w drodze polubownej, a w przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w ten sposób, sądem właściwym do ich rozpatrywania będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.
 2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

 

10 Dane osobowe

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak i zapisanie się na Newsletter’a wymaga uprzedniego przekazania przez Klienta Spółce swoich danych osobowych.
 2. Spółka informuje, że dane osobowe Klientów będą przechowywane w zbiorach danych „Sklep Internetowy” oraz „Newsletter”, zgodnie z wymogami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)”).
 3. Administratorem danych osobowych jest Spółka.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne do dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym, realizowania przez Spółkę zamówień Klienta w Sklepie Internetowym oraz otrzymywania przez Klienta Newsletter’a.
 5. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub na potrzeby przesyłania Newsletter’a, jak również w celu prowadzenia akcji promocyjnych, marketingowych i reklamowych Spółki, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach RODO oraz krajowych przepisach o ochronie danych osobowych.
 6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Spółka udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Spółki;
 • Spółka udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w formie elektronicznej w Sklepie internetowym.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Spółka oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, które spełniają wymagania RODO w zakresie przetwarzanych danych osobowych, w tym powierzonych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, gwarantując tym danym wysoki poziom ochrony. Spółka zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przed ujawnieniem lub udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także do stosowania procedur zapobiegających przekazywaniu lub udostępnianiu takich danych osobom nieupoważnionym. Spółka zobowiązuje się ujawniać powierzone mu dane osobowe wyłącznie upoważnionym osobom będącym jego pracownikami lub zleceniobiorcami, jednakże ponosi za nich wyłączną i pełną odpowiedzialność w zakresie zapewnienia ochrony tych danych na zasadach określonych w zakresie przewidzianym przepisami prawa oraz w Regulaminie. Na pisemne żądanie Klienta Spółka jest zobowiązana do udzielenia w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni robocze, informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym m.in. co do sposobu przetwarzania tych danych, a także co do zastosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych.

 

11 Newsletter

 1. Klient ma możliwość otrzymywania bezpłatnie Newsletter’a.
 2. W celu otrzymywania Newsletter’a Klient, korzystając z formularza „Newsletter” znajdującego się w stopce i nagłówku lub zaznaczając opcję "Chce otrzymywać informacje o nowościach, wyprzedażach i promocjach." w formularzu rejestracji konta oraz składaniu zamówienia, musi podać swój adres e-mail, na który będzie otrzymywał drogą elektroniczną Newsletter.
 3. Zapisanie się na Newsletter oznacza wyrażenie przez osobę fizyczną zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z RODO oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od spółki Astra S.A. i jej partnerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter’a poprzez kliknięcie na link zawarty w każdym newsletterze oraz w ustawieniach konta po zalogowaniu się na stronie.

 

12 Polityka Cookies

 1. Poprzez korzystanie ze Sklepu Internetowego Klient lub wyraża zgodę na korzystanie przez Sklep Internetowy z tzw. Cookies stanowiących dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, w tym ze Sklepu Internetowego, zawierające nazwę strony internetowej z której pochodzą, dane o czasie ich przechowywania na danym urządzeniu, informacje o statystyce, parametrach oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 2. Spółka niniejszym informuje, że:
 3. a) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika-Klienta Cookies oraz uzyskującym do nich wyłączny dostęp;
 4. b) w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w komputerze Klienta zapisywane są Cookies, co jest konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz efektywnego korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klientów;
 5. c) zawartość Cookies nie obejmuje danych osobowych i nie pozwala na identyfikację Klienta;
 6. d) Klienci, korzystając z informacji o sposobach obsługi Cookies zamieszczonych w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej, mogą dokonać w każdym czasie zmiany standardowych ustawień dotyczących Cookies w szczególności w celu zablokowania automatycznej obsługi Cookies lub uzyskiwania informacji o każdorazowym zamieszczeniu Cookies w urządzeniu Klienta;
 7. e) ograniczenia w stosowaniu Cookies mogą wpłynąć negatywnie lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

13 Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku) na adres mailowy oraz w formie wiadomości sms na nr telefonu wskazany w formularzu zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 Nr 50 poz. 331) i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) .
 3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu z mocy prawa  lub ostatecznego  albo  prawomocnego  orzeczenia  jakiegokolwiek  organu administracyjnego  lub sadu,  zostaną  uznane  za  nieważne  lub  nieskuteczne,  pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia nieważne  lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni  skutecznymi, które  wywołują  skutki prawne  zapewniające  możliwie  zbliżone  do pierwotnych korzyści gospodarcze dla Spółki i Klientów.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu po wcześniejszym poinformowaniu Klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.09.2021

 

do góry
Szablon Modern Standard od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl